October 3, 2023

Health Science

Zavázaný k lepšímu zdraví

Ali odhaluje, jak ztratila 6 kamen? a vyhrála 500 liber!

Ali odhaluje, jak ztratila 6 kamen? a vyhrála 500 liber!

Tla?ítko Sdílet

Ali ztratil 6 kamen? a získal t?etí místo v naší jarní/letní Transformation Challenge. Ali si nikdy nemyslela, že vyhraje. Byla tedy š?astná a p?ekvapená, když ji tým New You zavolal. Vyzpovídali jsme Ali, abychom se dozv?d?li o její cest? a zjistili, zda má n?jaké rady nebo tipy, které by mohla nabídnout.

Gratulujeme!

New You: Ahoj Ali, gratulujeme k zisku t?etího místa v naší jarní/letní Transformation Challenge. Professional za?átek nám m?žete ?íct, kolik jste na Plánu ztratili a jak dlouho vám to trvalo?

Ali: Takže jsem ztratil asi 6 kamen? a trvalo mi to asi 9 m?síc?.

New You: To je fantastické hubnutí! Mysleli jste si n?kdy, že vyhrajete, když jste se p?ihlásili do sout?že? A jak se cítíte nyní, když jste vyhráli?

Ali: Ano, byl jsem tak nervózní, ale také nadšený! Opravdu jsem si nemyslel, že n?co vyhraju. Sleduji cesty jiných lidí a byly tak krásné a inspirativní, takže jsem byl velmi rád, že jsem se umístil.

New You: Je to ?ekání na zjišt?ní, které vás dostane! Takže, kolik jste ztratili b?hem období Transformation Obstacle?

Ali: Za tuto dobu jsem ztratil asi 5 kamen?.

Po ztrát? 6 kamen? se Ali znovu zamilovala do sebe.

Objevování nového já

New You: Musel jsi tak tvrd? pracovat. Vezmeme vás zp?t, jak jste objevili New You Strategy?

Ali: Moje sestra pro m? d?lala pr?zkum, porovnávala jiné plány, a když jsme spolu mluvily, ob? jsme tušily, že tohle bude ten pravý pro m?.

New You: Vždy d?v??ujte svému nitru – to je to, co ?íkáme! M?žete popsat, jak jste se cítil p?ed zahájením Plánu?

Ali: Byl jsem velmi nervózní, abych mohl za?ít s plánem, už dlouho jsem nic takového ned?lal. Tém?? p?ed 10 lety p?ed mojí svatbou to bylo naposledy, takže to byl docela velký krok. Ale když jsem obdržel svou objednávku, byl jsem p?esv?d?en, že za?ít.

Noví vaši oblíbení

New You: Jaká jsou vaše oblíbená New You jídla a ob?erstvení?

Ali: Všechno je tak báje?né, že vždy komentuji, jak je všechno p?kné. Každý den si dávám karamelové müsli – je to jako energie, je to p?íjemné, k?upavé a uspokojující. Miluji všechny recepty online. Každý den si dávám indický daal a proteinové kuli?ky z bílé a mlé?né ?okolády. Cítí se jako podvodník a jako konven?ní verze, kterou dostanete v obchodech. Plán prost? funguje s a pro m?. Obvykle jím každé 4 hodiny, protože se cítím spokojený a plný, takže jsem schopen nechat tuto mezeru mezi jídly. Ve?er si pak vychutnávám sva?inu.

Zm?nit život

New You: Ty ?okoládové koule jsou nezbedné! Jak se zlepšil vᚠzdravotní stav nebo se zm?nil život od ztráty 6 kamen??

Ali: Existuje tolik výhod! Cítím se pozitivn?ji, mám více energie a více jsem se do sebe zamiloval a pln? se p?ijímám. P?edtím jsem nemohl chodit 10 minut, ale te? chodím p?es hodinu každý den. Jsem mnohem pozitivn?jší, mám lepší tep a te? chodím plavat. Je to všechno tak pozitivní, že mi to opravdu zm?nilo život.

Mám zdravotní problémy, jako je PCOS, kv?li kterým je t?žké zhubnout, a to ukazuje, že to funguje m?j praktický léka? je se vším spokojený. Než jsem za?ala, neuvažovali jsme o tom, ale protože jsem ztratila 6 kamen?, m?žeme se s manželem nyní pokusit o IVF, což je úžasná a vzrušující zpráva.

Chci jen, aby lidé v?d?li, že pokud trpíte problémy s plodností nebo hormonálními problémy, New You Strategy opravdu m?že pomoci. Dokonce i m?j zuba? je spokojený s tím, jak se mi zlepšily zuby a dásn?, a to vše díky Plánu a živinám, které produkty obsahují.

New You: Páni, moc ?asto neslyšíme, že by zuba?i byli s produkty New You spokojeni! To milujeme! Takže krom? vašich zdravých dásní, jaký nejhez?í kompliment jsi dostal od ztráty 6 kamen??

Ali: Bylo toho tolik a také pár vtipných v?cí. Jedna, která m? drží, je, že jsme se sestrou šli ven, a ona je o rok mladší než já, a n?kdo se zeptal, jestli jsem její dcera! To byl úžasný kompliment. Také mi bylo ?e?eno, že zá?ím, což bylo velmi p?íjemné slyšet.

Ali ztratila 6 pecek a každé ráno snídala karamelové müsli.

N?jaká rada?

New You: A na záv?r, co byste poradil n?komu, kdo uvažuje o spušt?ní Plánu?

Ali: ?ekl bych, že bu?te pozitivní, m?jte víru v sebe a snažte se ned?lat si starosti, pokud máte dny, kdy se necítíte nejlépe, nebo selžete z Plánu. Jen si pamatujte, že zítra je nový den a záleží na tom, co ud?láte dál nedopus?te, aby vám jedna chyba zni?ila pokrok.

Ali doporu?uje New You Plan každému, kdo chce zhubnout.  Bu?te pozitivní a v??te sami sob?.

Ali m?l fantastickou cestu a jsme rádi, že jsme toho mohli být sou?ástí. Nechala nám tam pár skv?lých rad, pozitivita a víra v sebe jsou d?ležité zp?soby myšlení, které je t?eba p?ijmout. Proto nabízíme bezplatné kou?ování myšlení, které vám v této oblasti pom?že! Ztráta 6 kamen? je fantastický úsp?ch a doufáme, že Aliho v budoucnu doženeme.

Cítíte se inspirováni?

Ali byla n?kým, kdo se nechal inspirovat výsledky ostatních na Plánu a nyní byl sdílen její vlastní p?íb?h v nad?ji, že to ud?lá totéž.

A? už chcete zhubnout o p?l nebo 10 kamen?, máte štíhlejší postavu nebo jen hledáte maximální výživu v co nejkratším ?ase, pak New You m?že být perfektním partnerem, který vás dostane tam, kde chcete být.

Nejsem si jistý? Vyzkoušejte nᚠ7denní balí?ek a uvidíte, ?eho m?žete dosáhnout za týden. Budete mile p?ekvapeni.

Tla?ítko Sdílet